آموزشی وسرگرمیهای علمی

فعالیت های آموزشی (آموزش مفاهیم ، عکس ،طرح درس ،نمونه سوالات ،تصاویر آموزشی و..

سوال علوم پنجم نوبت دوم

پاسخ سوالات زیر را با علامت × مشخص کنید. ( هر پاسخ صحیح 0/5 نمره)

در کدام حالت ، شکل و حجم مادّه ، ثابت می ماند ؟

الف ـ جامد                      ب ـ مایع                      ج ـ گاز                   د ـ هر سه مورد

اگر نور به جسمی برخورد کند و به سوی ما بیاید :

الف- تابش نور می گوییم                                ب - باز تابش نور می گوییم

کدام  یک اهرم است؟

الف 1- پله                        ب - میخ کش                     ج - قیچی                       د - مورد 2 و 3

تاکنون ، چند نوع اتم شناخته شده است ؟

الف ـ 99                        ب ـ 104                         ج ـ 109                        د ـ 119

کدام گروه از موادّ زیر ، ترکیبند ؟

الف ـ آهن و آب          ب ـ ئیدروژن و نفت         ج ـ مس و اکسیژن           د ـ شکر و نفت

لایه های زمین از داخل به خارج به ترتیب کدامند؟

الف- هسته پوسته - گوشته                          ب گوشته هسته پوسته

ج هسته گوشته پوسته                           د گوشته پوسته هسته

کدام یک پادتن ترشح می کند؟

الف گلبول قرمز               ب گلبول سفید               ج قارج                     د - مخاط  

       

صحیح یاغلط بودن جملات را با علامت × مشخص کنید. ( هر پاسخ صحیح 5/0 نمره)             

کلفت ترین لایه زمین گوشته است.     ص                  غ

بیشتر اندام های حسی در سر قرار دارند.      ص                    غ

هماهنگی بین اندام های حسی برعهده دستگاه عصبی است.      ص                     غ

پنی سیلین از نوعی باکتری تهیه می کنند .     ص                      غ

حل شدن شکر در آب تغییر شیمیایی است.             ص                      غ

سنگ های رسوبی کتاب تاریخ زمین هستند.          ص                    غ

جاهای خالی را با پاسخ های صحیح کامل کنید.

تغییر شیمیایی تغییری است که ................................................................................................................................

محیط زیست یعنی .....................................................................................................................................................

قارچ ها به وسیله ی ................... تولید مثل می کنند.

جنس پوسته ی زمین از .................. است.

به سوالات زیر پاسخ دهید.

ربایش بین مولکول های گاز چگونه است؟

فراوان ترین موجودات روی زمین کدامند؟

چرا در کشاورزی خاک رو مهم تر است؟

 جانداران ساده به چند دسته تقسیم می شوند؟نام برده و برای هرکدام مثالی بزنید.

منظور از نزدیک بینی و دور بینی چیست؟

عدسی چیست؟

موتور الکتریکی چیست؟

شبکه ی غذایی چیست؟

دو راه مراقبت از چشم ها را بنویسید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم فروردین ۱۳۹۱ساعت ۲۲:۵۴ بعد از ظهر  توسط رجبی & رحیمی  |